Potreby detí v online svete

Virtuálny svet detí a mladých ľudí sa nenápadne a plynulo stal súčasťou javov, ktoré rezonujú v živote detí a mladých ľudí na Slovensku.

Novo vynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí

V Nadácii pre deti Slovenska sa od roku 2008 snažíme zisťovať, pomenovávať a reagovať na potreby detí v ich reálnom živote prostredníctvom efektívnych vzdelávacích programov.

Virtuálny svet detí a mladých ľudí sa nenápadne a plynulo stával súčasťou javov, ktoré sme zisťovali v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. V prieskumných kvalitatívnych štúdiách z rokov 2009, 2014 a 2017,  ktoré boli zverejnené pod názvom „Novo vynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí“ sme identifikovali najčastejšie pomenované nasledovné javy:

  • malá až žiadna angažovanosť rodičov,
  • nárast agresivity,
  • príležitosti a ohrozenia informačno-komunikačnými technológiami (IKT),
  • vplyv médií,
  • zastarané, nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania,
  • príležitosti a problémy trávenia voľného času detí,
  • tlak na výkon a úspešnosť detí,
  • dôsledky súčasného životného štýlu na zdravie detí,
  • zvýšená „sila dievčat“.
Môj svet sú moje skúsenosti.

(Susan Kovalik, Bratislava 2014)

javy a potreby

Od roku 2009 do roku 2017 sme identifikovali tendenciu javov sa vzájomne prelínať, niektoré sa prehlbujú, čo je však dôležité, všetky zostali a pribúdajú nové. Naším zistením je, že na uvedené javy veľmi často používame riešenia, ktoré sú neefektívne. Dospelí, zodpovední za život detí mladých ľudí, v najlepšej viere používajú riešenia, ktoré ich nepomáhajú riešiť. Preto javy a z nich vychádzajúce problémy ostávajú a prehlbujú sa.

V diskusii v roku 2009 s Martinom Benkovičom, psychológom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave, sme si kládli základnú otázku: Ako sa odlišuje jav a potreba v koncepte „Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí“? Riešili sme to na príklade identifikovaného javu: Deti trávia priveľa času na počítači. Veľa myšlienok sa miešalo, dlho sa nevedela pomenovať potreba. Vtedy Martin povedal niečo v tomto zmysle: „Deti a mladí ľudia potrebujú reálny svet, ktorý je pre nich zaujímavejší ako virtuálny svet, potom budú viac času tráviť v realite.“

Veľká výzva – napĺňať potrebu reálneho sveta, v ktorom sa deti a mladí ľudia budú cítiť prijatí a oceňovaní, bude pre nich zaujímavý, a môžu sa v ňom realizovať.

Viac o spomínaných štúdiách na: http://www.codetipotrebuju.sk/subor-nastrojov-na-identifikaciu-a-reagovanie-na-novo-vynarajuce-sa-potreby-deti/

Deti a mladí ľudia potrebujú reálny svet, ktorý je pre nich zaujímavejší ako virtuálny svet, potom budú viac času tráviť v realite.

Aneta Chlebničanová,

Autorka je programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, trénerka Vysoko efektívneho učenia.

Zdroje: PIOVARČIOVA, T. a kol. 2009.: Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku, Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska, Iuventa, 60 s., ISBN 978-80-8072-102-2

Tatiana Piovarčiová a Daniela Halašová a kol. 2014,: Súbor nástrojov na identifikáciu a reagovanie na novo vynárajúce sa potreby detí, Nadácia pre deti Slovenska, 50 s., ISBN 978-80-89403-06-6